Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Vystrkov 2019
Letní tábořiště na Vystrkově je plné radostného života Vodních skautů ze Všenor. Celotáborová hra na téma - Kalendářní rok dospěla ke svému závěru. Dnes se hraje poslední etapa hry - Prosinec.
Zde je několik obrázků z tábořiště.
9 - 12.72019

The summer camp at Vystrkov is full of joyful life of the Water Scouts of Všenor. A full-board game on the theme - Calendar year has come to its conclusion. Today is the last stage of the game - December.
Here are some pictures from the campsite.
9 - July 12, 2019
více  Zavřít popis alba 
 • minulý týden
 • 14 zobrazení
 • 0
 • 00
Stavba tábora Vystrkov 29.6. až 3.7.2019

V sobotu 29.6.2019 proběhla další úspěšná stavba letního tábora pro mnoho dětí a jejich vedoucí.
Tábořiště je na Orlické přehradě v lese, obklopené jezerní vodou ze tří stran.
Děkuji tímto všem účastníkům stavění, každý se zapojil do práce, tak jak mohl a uměl.
Letos jsme pořídili nový stan pro kuchyni. A šest nových celt na podsadové stany.
Stavba samotná byla poměrně rychlá a už v sobotu odpoledne mohli přijet první táborníci. Drobné dodělávky se uskutečňovali tak jak bylo potřeba.
Počasí je ideální na koupání v Orlické přehradě, teplota vzduchu ve stínu se pohybuje od 25°C do 37°C.
V tuto chvíli tam táboří vodní skauti z přístavu Dub – Všenory.

Atana

Vystrkov Camp Construction 29.6. to 3.7.2019.

Another successful summer camp construction for many children and their leaders took place on Saturday, June 29, 2019.
The camp is on the Orlík Dam in the forest, surrounded by lake water on three sides.
Thank you to all the builders, everyone has been involved in the work as he could and could.
This year we bought a new tent for the kitchen. And six new tarpaulins for the tents.
The building itself was quite fast and the first campers could arrive on Saturday afternoon. Minor finishes were done as needed.
The weather is ideal for swimming in the Orlík Dam, the air temperature in the shade is between 25 ° C and 37 ° C.
At this point, water scouts from the port of Dub - Všenory camp there.

Atana
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červenci
 • 62 zobrazení
 • 0
 • 00
Melounová schůzka
28.6.2019
Dnešní páteční schůzka byla poslední v letošním školním roce. Pěkně jsme si jí užily. Zazněl pokřik Bobrů i Tygřic a my se opět jsme se přesunuly do stínu vzrostlých stromů, do vnitrobloku domů.
Zde jako první byla uskutečněna hra Na Myslivce, myslivec lovil zvířátka pouze pohledem – mrknutím. Hráči měli za úkol jej odhalit.
Po hře zkoušíme svojí obratnost, lehneme si na záda, vyhodíme do vzduchu míček a rychle se postavíme a míček chytneme. Ne každému se daří, avšak při troše tréninku to nakonec jde všem.
Nastala doba vyhlášení výsledků celoročního snažení, a také bodování za měsíc Červen. Na prvním místě se v ročním bodování umístila sestra Karolína Míková, druhé místo získal bratr Matyáš Poskočil a třetí místo připadlo Tondovi Kupečkovi.
Každý získal nějakou tu odměnu, a všichni jsme obdrželi odměnu sladkou a to kus Melounu. Ke slovu přišlo i slovo z písma a krátká modlitba.
Pak program pokračoval úpolovými hrami a několika zkouškami z obratnosti. Závěr patřil hře, kterou nám vysvětlil a přinesl Matoušek, po ní odcházíme k páté základní škole, tam zaznívají pokřiky a hlášení družin a pak nastává rozchod na letní prázdniny.

19.přední hlídka Royal Rangers - Příbram

Melon meeting
28.6.2019
Today's Friday meeting was the last of this school year. We enjoyed it nicely. Both the Beavers and the Tigers shouted, and again we moved into the shade of mature trees, into the courtyard of the house.
Here was the game Na Myslivce, the hunter was hunting animals only with a glance. Players were tasked with revealing it.
After the game we try our dexterity, lie on our backs, throw up the ball and quickly stand and catch the ball. Not everyone is doing well, but with a little training it all goes to everyone.
It was time to announce the results of the year-long endeavor, as well as scoring for June. Nurse Karolína Míková placed first in the year's scoring and brother Matyáš Poskočil took the second place and Tonda Kupeček came third.
Everyone got a reward, and we all got a sweet reward, a piece of Watermelon. The word came from the scriptures and a short prayer.
Then the program continued with combat games and several skill tests. The ending was a game that Matoušek explained to us and brought it to the fifth elementary school.

19th Front Patrol Royal Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 28.6.2019
 • 25 zobrazení
 • 0
 • 00
Zpěvník Hlahol, pro skautský oddíl z Moravy. / Songbook Hlahol, for scout club from Moravia.

Právě dokončený a připravený k předání.
23.6.2019
více  Zavřít popis alba 
 • květen až červen
 • 10 zobrazení
 • 0
 • 00
Výprava na vrch Jezero u Skorotína. 22.6.2019 / Expeditions to Lake Jezero near Skorotin. 22.6.2019
K Jezeru a zpět.

Sobota 22. 6. 2019, přinesla výpravu k vrchu Jezero. Je to poslední výprava v tomto školním roce. Už na nás čeká letní tábor.
Na parkovišti u Hvězdičky se nás schází celkem dvanáct.
Šest chlapců z družiny Bobrů a čtyři setry z družiny Tygřic. Dále vedoucí Pavel a Atana.
Každý kdo přišel, začal hned plnit první úkol a to změřit pomocí kroků velikost parkoviště na Hvězdičce. A tak se krokovalo, přepočítávalo na metry až do okamžiku nástupu, hlášení družin a pokřiků. Pak nás naše kroky vedou k vrchu Jezero, nedaleko Skorotína u Trhových Dušnik. Cestou určujeme rostliny i dřeviny, soutěžíme v poznávání právě těch dřevin. Najít strom, jehož název je: třese se jak vzácný pes, dalo trochu zabrat. Byla to Osika.
Cestou přes les nacházíme mnoho stromů zasažených bleskem, prohlížíme si je, některé třísky z těchto stromů odlétly až do vzdálenosti patnácti metrů.
Po dosažení vrchu Jezero, uskutečňujeme svačinu, neboť nás čeká ještě daleká cesta.
U hájovny Skorotín, nacházíme veřejné ohniště a tak také zde vaříme náš oběd, chlapci se rozhodli pro palačinky a dívky pro těstoviny. Když je vařeno přišla bouřka a my se přesunuli do nedalekého přístřešku, zde jsme v suchu přečkali vydatný déšť.
Úklid, balení a dál putujeme do Trhových Dušnik, zde vidíme sílu říčky Litavky. Původně bylo v plánu se koupat, ale dnes to nejde. Tak někteří kamarádi sundávají boty a využívají každé louže k osvěžení nohou. Bosi jdou až do Příbrami.
Výprava nebyla veliká, ale byla vydatná na zážitky, kdy pak se opět poštěstí jít loužemi na boso, pást se na lesních Jahodách a Borůvkách, usmažit si vlastní Palačinky a hrát neobyčejné hry.

19. přední hlídka Royal Rangers - Příbram

To Lake and Back.

Saturday, June 22, 2019, brought an expedition to Lake Jezero. It's the last expedition this school year. A summer camp is waiting for us.
There are twelve of us in the parking lot at the Asterisk.
Six boys from the Beavers retinue and four setters from the Tigers retinue. Then head Pavel and Atana.
Anyone who came here immediately began to perform the first task and to measure it by the size of the car park on the Asterisk. And so she stepped, counting to meters until the moment of picking up, announcing the squads and shouts. Then our steps lead us to the Jezero hill, not far from Skorotín near Trhové Dušnik. On the way we identify plants and woody plants, we compete in getting to know the woods. Find a tree whose name is: shakes like a rare dog, it took a little hard work. It was Aspen.
On the way through the forest, we find many trees struck by lightning, looking at them, some splinters from these trees flying up to fifteen meters.
After reaching Lake Jezero, we make a snack, as we still have a long way to go.
At the Skorotín gamekeeper's lodge, we find a public fireplace and so we cook our lunch here as well, the boys have decided for pancakes and girls for pasta. There was a storm when it was cooked and we moved to a nearby shelter, where we had a heavy rain.
Cleaning, packing and going to Trhové Dušnik, we see the power of the Litavka river. It was originally planned to bathe, but today it is impossible. So some friends take off their shoes and use every puddle to refresh their feet. Bosi goes to Pribram.
The expedition was not great, but it was rich in experience, then again happily going to puddles barefoot, grazing on the Strawberries and Blueberries, frying your own Pancakes and playing extraordinary games.

         19th Royal Rangers Patrol - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 22.6.2019
 • 55 zobrazení
 • 0
 • 00
19.přední hlídka Royal Rangers - Příbram
Combat games with a stick, competition with map marks, talk about the upcoming expedition.
Friday - 21.6.2019

The penultimate meeting of the section began, after the announcements of the squads and after the shouts, the numbers tickets were given to us. We will hide the numbers on the way to the course and look back on the way back.
Before we left, we were looking at the Apollo 11 model created by Nurse Carolina. She's nice and she made it.
On the field we meet with the combative games with the bar, it is quite successful.
We also compete in getting to know the map marks, here the Tygřic party wins. Then comes the rustling game. During her training, silence and hearing are practiced.
As time passed quickly, only the word of the script and the praise remain. We are leaving for the fifth elementary school and looking for hidden leaves on the way. Some are thriving and another less. So tomorrow on the expedition.

Hi

19th Front Patrol Royal Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 22.6.2019
 • 17 zobrazení
 • 0
 • 00
Březová kůra č.278. / Birch Bark.
Woodcraft Magazine Scout section – Three Shawnee.
From Zabreh in Moravia. Czech Republic.
Náčelnictvo kmene Shawnee, má v plánu vydat všechny ročníky Březové kůry v knižní podobě. Ucelit tak celé dílo.
http://www.shawnee.cz
více  Zavřít popis alba 
 • 19.6.2019
 • 10 zobrazení
 • 0
 • 00
14. 6. 2019

Krásné slunečné a horké počasí nás poslalo do vnitrobloku pod zelené koruny stromů. Chladivý stín nám umožnil hrát naše oblíbené hry a také několik nových. Jednou z nich byla i hra s názvem Valná hromada. To mladší členové oddílu se snaží povalit na zem svého vedoucího.
Pak na řadu přišlo měření vzdáleností, tedy jak je co daleko, měřil se krok a krokem se měřily další vzdálenosti.
Ke slovu přišli i úpolové hry, kdy se trénovala odvaha a hbitost hráčů, uhnout před letícím míčkem je občas dobré.
Poslední hra dnešní schůzky měla název Lovec. Lovec mrknutím oka lovil zvířata a zvířata museli určit kdo je lovec. Hra se nakonec hrála celkem třikrát, jak byla dobrá.
Závěr schůzky patřil slovu z písma a připomenutí nadcházející výpravy. Která bude příští sobotu 22. 6. 2019.

19. přední hlídka Royal Rangers - Příbram

General meeting with distance measurement.
14. 6. 2019

Beautiful sunny and hot weather sent us to the courtyard under the green trees. The cool shadow has allowed us to play our favorite games as well as some new ones. One of them was the game called General Meeting. The younger members of the squad are trying to lay down on the ground of their leader.
Then there was a distance measurement, that is, as far as possible, the distance was measured and further distances were measured.
Combat games have come to the word, where the courage and agility of the players have been practiced, and it is sometimes good to dodge the flying ball.
The last game of today's meeting was called The Hunter. By the blink of an eye the hunter hunted animals and the animals had to determine who the hunter was. The game was finally played three times as good.
The end of the meeting was a word of scripture and a reminder of the upcoming expedition. Which will be next Saturday, June 22, 2019.

19th Royal Rangers Patrol - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 14.6.2019
 • 26 zobrazení
 • 0
 • 00
Dnes, 8.6.2019, proběhla hlavní brigáda na tábořišti. Kosilo se, urovnával se terén po nájezdu Divokých prasat, vykopala se latrína a ani koupání v Orlíku nechybělo.

Děkuji všem účastníkům brigády. Bylo to fajn. Na konci Června se jistě sejdeme v hojném počtu v obci Bražná a pak na Vystrkově. Bude se stavět letní tábor.

Today, 8.6.2019, the main brigade took place at the campsite. It was milling, settling the terrain after the Wild Pig raid, dug a latrine and not even swimming in Orlik.

I thank all participants of the brigade. It was fine. At the end of June we will surely meet in large numbers in the village of Bražná and then in Vystrkov. A summer camp will be built.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.6.2019
 • 43 zobrazení
 • 0
 • 00
Trojnožka s klíštětem.

Je sedmého Června, šestnáct hodin odpoledne. Právě nám začíná další schůzka Royal Rangers. Po včerejší noční bouřce, která přinesla dlouho očekávaný déšť a ochlazení, je fajn počasí.
Hned po nástupu se odebíráme na naší Ponorku, cestou hrajeme hru Klíště, je to taková hra s kolíčky na prádlo. Na Ponorce se napřed hodnotí uplynulý měsíc Květen. První tři získávají drobnou odměnu, tou je tentokrát vystřihovánka velitelského modulu Apollo.
Po vyhlášení výsledků, přichází ke slovu povídání o Klíšťatech. Kde se vyskytují, jak se dostanou člověku na kůži a nakonec byla ukázka jak Klíště dobře odstranit. Kdo chtěl, mohl si to vyzkoušet. Sice bez klíštěte, ale i tak to šlo.
Učíme se nový uzel na svázání trojnohy a kříže. Toníkovi to jde samo a ostatní jen koukají. Když už jsme uvázaly všechny uzle, je čas i na hry, Úpolové i jen tak pro legraci.
Závěr patří k povídání o Samsonovi a jeho skutcích. Úklid Ponorky, zabalení všeho možného a odchod k páté základní škole. Zazněl pokřik, podali jsme si ruce, řekli své Ahoj a každý se vydal na cestu do svého domova.
19. přední hlídka Royal Rangers - Příbram

Tripod with tick.

It's June 7, 4 pm. We're just starting another Royal Rangers meeting. After yesterday's night storm that brought the long-awaited rain and cooling down, the weather is fine.
Immediately after we start our submarine, on the way we play game Tick, it's such a game with clothes pegs. The last month of May is evaluated on Ponorka. The first three receive a small reward, this time the cutout module Apollo.
After the announcement of the results, a talk about Ticks comes up. Where they occur, how they get on the skin of a person and finally there was an example of how to remove the Tick well. Whoever wanted could try it. Though without a tick, but it did.
We learn a new knot to tie a tripod and a cross. Tonik goes on alone and the others are just watching. When we have tied all the knots, it's time to play, Combat and just for fun.
The conclusion is to talk about Samson and his deeds. Cleaning the Submarine, packing everything and leaving for the fifth elementary school. There was a shout, we shook hands, said their Hi, and everyone went on their way to their home.
19th Royal Rangers Patrol - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 7.6.2019
 • 28 zobrazení
 • 0
 • 00
Deník šestnáctý: 8.7.2007 – 11.6.2008
Deník Vůdce – Druhý skautský chlapecký oddíl – Dvojka Příbram.
Postupně budu na stránky vkládat své deníky z dob minulých.
Diary Sixteenth: 8.7.2007 - 11.6.2008
Diary of the Leader Second Scout Boys Section – Příbram.
I will gradually upload to my pages my diaries from past times.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.6.2019
 • 11 zobrazení
 • 0
 • 00
Úpolové Květnové odpoledne. 31. 5. 2019

Dnešní schůzka byla zaměřená na úpolové hry. Tyto hry připomínají tak trochu zápas a používají se k procvičení odvahy, koordinace pohybů, obratnosti a dalších prvků. Úpolové hry využívají mnohé sportovní oddíly, fotbalisté, gymnasté, oddíly karate, Juda a další.
Sešli jsme se opět na našem místě a to u páté základní školy. Po nástupu a pokřicích byl vybrán Ríša a až na Ponorku šel se zavázanýma očima. Zvládnul to dobře. Vodiče mu dělal Matouš Poskočil.
Na Ponorce, proběhli již zmíněné úpolové hry, bylo mnoho pohybu, jásotu a dovádění. Ke konci schůzky se k nám přidala sborová mládež a vyzkoušela si také jednu úpolovou hru.
Zpátky ke škole šel se zavázanýma očima Matouš Poskočil a vodiče mu dělal Ríša.
Schůzka byla zakončena pokřiky a rozloučením se.

19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram

Combat May afternoon. May 31, 2019

Today's meeting was focused on combat games. These games resemble a bit of struggle and are used to practice courage, coordinate movements, dexterity and other elements. Combat games are used by many sports clubs, football players, gymnasts, karate clubs, Jude and more.
We met again in our place at the fifth primary school. After the arrival and christening was chosen by the Empire and to the submarine went blindfolded. He did it well. The wires were made by Matous Poskocil.
On Ponorka, there were already mentioned combat games, there was a lot of movement, cheering and frolicking. At the end of the meeting, the choir youth joined us and also tried one combat game.
Back to school, Matous Poskocil went blindfolded, and the conductors were made by the Empire.
The meeting ended with shouts and farewell.

19th Royal Rangers Patrol - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 1.6.2019
 • 18 zobrazení
 • 0
 • 00
Skákací chodba. / Jumping corridor.
více  Zavřít popis alba 
 • únor 2007 až květen 2019
 • 5 zobrazení
 • 0
 • 00
Páteční elektrická činění.

Páteční elektrické činění 19.přední hlídky Royal Rangers – Příbram, přineslo opět něco nového do odpoledního slunečného pátku. Oddíl se sešel, jak už tomu bývá zvykem u páté základní školy. Bobři i Tygřice se dnes snažili být lepšími ve všem než jindy, šlo o body. Hodnotili sami sebe. Bobři hodnotili družinu Tygřic a družina Tygřic hodnotila družinu Bobrů.
První body přineslo jen sepsání toho kdo co sebou má, co si zapomněl a také včasný a hezký nástup s pokřikem.
Na Ponorce, na našem oblíbeném místě se začalo se stavbou elektrického obvodu. Multivibrátoru, prostě blikače. Chvilka šikovnosti a chvilka poznání něčeho nového přineslo očekávaný výsledek. První se rozblikalo zapojení Bobrů a i Tygřicím se vedlo dobře. Stavba pomalu přešla v nácvik obvazové dovednosti, správně zavázat ruku, nebo koleno či hlavu, není jen tak. Chvilku to vše vypadalo jako v mumifikační dílně.
Takovouto dovednostní část vystřídala část s fyzickou náročností, úpolové hry, přetahy a boje, při kterých hned tak boule nevzniknou a při kterých se menší prohra neobrečí, ba naopak, povzbudí do dalšího snažení.
Chvilka s Písmem a povídáním o Samaritánovi, ukončila schůzku. Byla rovněž vyhlášena soutěž o stavbu vesmírné lodi Apollo, nebo Měsíčního modulu.

19.přední hlídka Royal Rangers – Příbram
24.5.2019

Friday electric tanning.

Friday Electric Rangers - Pribram's Friday's Electric Patrol brought something new again in the afternoon sunny Friday. The section met, as is customary in the fifth primary school. Both beavers and tigers tried to be better in everything than ever before. They rated themselves. The beavers rated the Tygřic party and the team of Tigers evaluated Bobrová's retinue.
The first points brought only the writing of who has what to do with what he forgot and also the timely and nice arrival with a cry.
The construction of the electric circuit started at Ponorka, our favorite place. Multivibrator, just blinkers. A moment of skill and a moment of knowing something new brought the expected result. The first was the engagement of the Beavers, and the Tigers were doing well. The building has slowly moved into the practice of dressing skills, to properly tie a hand, or a knee or head, not just. For a moment it all looked like a mummification workshop.
Such a skill part was replaced by a part with physical difficulty, combative games, over-strokes and struggles, in which the bulge does not arise and in which the smaller loss does not cry, and vice versa, encourages further effort.
A moment with Scripture and talking about the Samaritan, she ended the meeting. A competition for the construction of the Apollo spacecraft or the Moon module was also announced.

19th Front Patrol Royal Rangers - Pribram
24.5.2019
více  Zavřít popis alba 
 • 25.5.2019
 • 6 zobrazení
 • 0
 • 00
Model vyrobený pro táborovou hru 19.přední hlídky Royal Rangers - Příbram.
Apollo Lunar Module 11.
A model made for the 19rd front patrol game of the Royal Rangers - Pribram.
více  Zavřít popis alba 
 • 19.5.2019
 • 9 zobrazení
 • 0
 • 00
Včera proběhlo další kolegium, 48. klubu oldskautů Jestřábi, Praha.
Naším cílem byla návštěva okraje Prahy, konkrétně Uhříněvsi.
Zde v odpoledním čase za drobného deště, jenž je požehnáním, jsme navštívili místní můzeum. V expozicích nám byla představena historie Uhříněvsi a také současnost. Měli jsme možnost vidět několik předmětů z doby druhé světové války a seznámit se s jejich historií. Jednalo se o předměty z válečné Operace Anthropoid. Několik příslušníků výsadkové skupiny (včetně Gabčíka a Kubiše) působilo v okolí Uhříněvsi. V muzejních sbírkách jsou umístěny cenné předměty z jejich výstroje a výzbroje.
Po prohlídce muzea, následovala naše cesta do míst kam pravděpodobně Jaroslav Foglar umístil část příběhu z knihy Tajemná řásnovka. Územní rozložení a popis v knize odpovídá těmto místům. Ulice - U satrého mlýna s velmi mírným sklonem od železničního přejezdu až k novému náměstí. Několik rybníků a další indicie.
Součástí této malé výpravy byla i návštěva zapomenuté skautské klubovny z druhoválečných let, na faře.
Trochu k historii klubovny. Budova je součástí fary. Za druhé světové války, se skupina chlapců ve věku 12 až 15 let, rozhodla pokračovat ve skautingu.
Vzhledem k tomu, že byli rovněž ministranti při zdejší farnosti, jim farář s povědomím dalších dobrých lidí umožnil si zde zřídit klubovnu. Po celou válku se tak chlapci scházeli na faře ke svým skautským schůzkám. Byl to velký Bobřík disciplíny. Nikdo nesměl nic říci ani se jinak prozradit. Bylo to po pod "pláštěm", studia písma a přípravy ministrantů na mše.
Pak v pokročilém deštivém večeru, jakoby podzimním Foglarovském, se rozcházíme rukou dáním a spřáním krásných dní, do svých domovů.
Yesterday was another college, 48th club oldskaut Jestřábi, Prague.
Our goal was to visit the outskirts of Prague, namely Uhříněves.
Here in the afternoon, during a small rain, which is a blessing, we visited the local museum. The expositions show us the history of Uhříněves and the present. We had the opportunity to see several items from the time of World War II and get to know their history. They were items from Operation Anthropoid. Several members of the airborne group (including Gabcik and Kubis) worked in the vicinity of Uhříněves. The museum collections contain valuable items from their equipment and armaments.
After a tour of the museum, our journey followed to places where Jaroslav Foglar probably placed a part of the story from the book Mysterious Yarns. Territorial distribution and description in the book corresponds to these places. Street - Near a small mill with a very slight slope from the railway crossing to the new square. Several ponds and other clues.
Part of this small expedition was also a visit to the forgotten Scout Clubhouse from the Second World War, at the rectory.
A little bit about the clubhouse history. The building is part of the rectory. During World War II, a group of boys between 12 and 15 years old decided to continue scouting.
Since they were also ministers at the local parish, the parish priest, with the knowledge of other good people, allowed them to set up a clubhouse. Throughout the war, the boys gathered at the rectory for their scout meetings. He was a great beaver of discipline. Nobody could say anything or divulge. It was under the "cloak", the scripture study and the preparation of the ministers for mass.
Then in the advanced rainy evening, as if in the autumn Foglarian, we divide our hands by giving and mating beautiful days to our homes.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.5.2019
 • 13 zobrazení
 • 0
 • 00
Borcovka - Vyrob si vlastní knihu.
Proběhla 3. Května 2019, v neobyčejné klubovně oddílu Poutníci v Praze.
Výroby knih se účastnilo na dvacet účastníků, nejmladšímu bylo sed let a nejstaršímu 49 let.
Práce na knize šla každému dobře, někumu více jinému méně. Důležité je, že si opravdu každý domu odnášel více méně hotovou knihu. I Ti nejmenší - Oliver a Oskar, zvládli svou kapsičkovou knížku vyrobit.
více  Zavřít popis alba 
 • červen 2015 až květen 2019
 • 8 zobrazení
 • 0
 • 00
Vyrábíme knihu. / We make a book.

Drobný návod na vazbu knih, deníků apod.
Small instructions for binding books, diaries, etc.
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2007 až duben 2019
 • 12 zobrazení
 • 0
 • 00
Putování s historií.
Krásný slunečný pátek 26. 4.2019 přivítal v Příbrami skupinu kamarádů z Vlašimi a to 54. přední hlídku Royal Rangers. Kamarádi přijeli na domluvenou akci – Putování s historií.
Než se stačili rozkoukat po Příbrami, byli vysláni spolu s naší 19. ph RR – Příbram na skoro noční putování na místa s hornickou minulostí kolem Podlesí.
Sobotní část programu byla věnována jak Rudnému revíru tak i Uranovému.
Po prohlídce návštěvnických okruhů na dole Anna, Vojtěch, a Drkolnov, jsme uskutečnili návštěvu několika míst, kde se těžila Uranová ruda. Někteří chlapci si do svých ruksaků z těchto míst přibalili jeden i dva větší kameny na památku.
Na Padáku a přilehlých sportovištích proběhlo klání v několika tábornických dovednostech, ve znalostech místopisu a i ve znalostech událostí v Bibli.
Večerní sobotní čas spatřil v klubovně Duchovnímu zamyšlení nad lidskými vztahy a po několika hrách i zpívání chval se ulehlo k zaslouženému spánku.
V neděli dvacátého osmého Dubna budila všechny přítomné kamarády píseň doprovázená hrou na kytaru. Po nezbytném úklidu, snídani a vyhodnocení celé výpravy byli naši kamarádi pozváni na nedělní shromáždění sboru.
Krátce po poledním čase, se kamarádi z Vlašimi vydávají na pouť do svých domovů a my též.
Výprava se vydařila, poděkování patří bratrovi Vaškovi Knechtlovi za dobře připravený program a i vedoucím z obou předních hlídek.
19. přední hlídka Royal Rangers Příbram
Wandering with history.
A beautiful sunny Friday, April 26, 2019 welcomed a group of friends from Vlašim in Příbram, the 54th front patrol of the Royal Rangers. Friends came to an arranged event - Walking with History.
Before they were able to catch up with Příbram, they were sent along with our 19th ph RR - Příbram for an almost overnight journey to places with a mining past around Podlesí.
The Saturday part of the program was dedicated to both the Ore Valley and Uranus.
After visiting the visitor circuits at Anna, Vojtěch, and Drkolnov, we visited several places where Uranus ore was mined. Some boys packed one or two larger stones into their rucksacks from these places.
The Parachute and the adjacent sports grounds were held in several camper skills, in the knowledge of the topography, and in the knowledge of the events in the Bible.
On Saturday night, he saw Spiritual Reflections on Human Relationships in the clubhouse, and after several games and chanting, he went to deserved sleep.
On Sunday, the twenty-eighth day of April, all the friends in attendance woke up with a guitar. After the necessary cleaning, breakfast and evaluation of the whole expedition, our friends were invited to the Sunday church congregation.
Shortly after noon, friends from Vlašim set out on a pilgrimage to their homes and we also.
The expedition was successful, thanks to brother Vasek Knechtl for the well prepared program and also the leader from both front patrols.
19th Front Patrol Royal Rangers Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • letos v dubnu
 • 45 zobrazení
 • 0
 • 00
109. sněm kmene Shawnee
S mírným zpožděním zaviněným velikonočními svátky přinášíme čtenářům našich webových stránek fotogalerii dokumentující již 109. šavanský sněm. Na jeho přípravě a průběhu se podílelo kompletní širší vedení kmene a díky jejich snaze jsme si mohli na naší zábřežské klubovně Chillicothe opět užít společné chvíle při dalším sněmovním ohni. O zábavu se starali nejen naši léty prověření kytaristé, ale také důmyslně promyšlené disciplíny bojů o tradiční skalpy nebo zápolení o titul Muže sněmu, které tentokrát prověřilo naše znalosti kmenového zápisníku OP. Tento čestný titul získala poprvé podnáčelnice Eddie, boj o Agitanovo roucho vyhráli v poměru 3:1 Káňata před Medvědy.

Že se na sněm důkladně připravovali také řadoví bojovníci kmene pak ukázalo množství žadatelů o udělení orlích per. Dva z nich dokonce zvedli další větvičku na své cestě na pomyslnou Horu – na Gaosedy byli pasováni Čivava a Vrabčák.

Jubilejní 110. sněm završí za 3 měsíce náš další letní tábor ve Štítech!

109th Shawnee Assembly

With a slight delay caused by the Easter holiday, we bring the readers of our web pages a photo gallery documenting the 109th Moravian Assembly. The entire wider leadership of the tribe took part in its preparation and course, and thanks to their efforts, we were able to enjoy a common moment with another party fire at our Chillicothe Clubhouse in Zábřeh. Not only our years of checking guitarists, but also ingeniously thought out the discipline of fighting for traditional scalps or the struggle for the title of the Man of the Assembly, which this time tested our knowledge of the OP's core notebook, took care of the fun. This honorary title was first won by a feudalist Eddie, winning a 3: 1 battalion of Buzzards in front of the Bears.
That the tribal warriors of the tribe were thoroughly prepared for the council then showed a number of applicants for eagle pens. Two of them even picked up another twig on their way to the imaginary Mount - Chihuahua and Sparrow were fed to Gaoseda.

The jubilee 110th Assembly will complete our next summer camp in Štíty in 3 months!
více  Zavřít popis alba 
 • 26.4.2019
 • 17 zobrazení
 • 0
 • 00
Kontrola a plánování úklidu, oprav a pod.
více  Zavřít popis alba 
 • 17.4.2019
 • 30 zobrazení
 • 0
 • 00
Březová kůra č.276. / Birch Bark.
Woodcraft Magazine Scout section – Three Shawnee.
From Zabreh in Moravia. Czech Republic.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.4.2019
 • 15 zobrazení
 • 0
 • 00
Zamotání rukou po stavbě přístřešku. / Hands entanglement after building a shed. / אנחנו משחקים ומתרגלים.
Je první schůzka v měsíci Trávy – Dubnu, 5.4.2019. Opět jsme na ponorce, což je odval u dolu Prokop, nedaleko Březových hor.
Posledně jsme trénovali stavbu přístřešku, dnes se v tom pokračovalo. Ale, byla to vlastně soutěž mezi družinou Bobrů a družinou dívek, Tygřice.
Docela se nám až na drobné chyby dařilo, avšak pokud by to mělo být v opravdovém zkušebním počasí, tak by naše přístřešky nevydrželi ani minutu.
Po takovéto stavbě byl čas na hru, napřed se jezdilo v autoškole a pak jsme se spojeni rukama zamotávali a někteří jiní nás museli rozmotat. Schůzka byla také naplněna slovem z Písma a vyhlášením výsledků a vítězů za uplynulý měsíc Vran.
Závěr schůzky patří pokřikům a rozdáním sladkých odměn.
19. Přední hlídka Royal Rangers - Příbram

Hands entanglement after building a shed.
Is the first meeting in the month of Tráva - April, 5.4.2019. We are on the submarine again, which is thrown at the Prokop mine, not far from the Březové mountains.
The last time we trained to build a shed, today it went on. But, it was actually a competition between the Beavers retinue and the Tigress companions.
We did pretty well with minor mistakes, but if it were to be in real test weather, our shelters would not last a minute.
After such a construction, it was time to play, driving school first, and then we got tangled up with our hands and some others had to untangle us. The meeting was also filled with the Scripture word and the announcement of results and winners for the last month of Vran.
The conclusion of the meeting includes shouts and the distribution of sweet rewards.
19. Front patrol Royal Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • únor 2007 až duben 2019
 • 16 zobrazení
 • 0
 • 00
Tangram, přístřešek, zauzlované uzle.

Taková byla dnešní – 29.3.2019 - schůzka 19. přední hlídky z Příbrami.
Na začátku, kluci a jedna slečna skládali poprvé v životě hlavolam zvaný Tangram. Šlo jim to na poprvé docela dobře. Po nástupu a pokřiku obou družin – Bobrů a Tygřic, se oddíl vydal k nedalekému dolu Prokop. Po vystoupání strmého kopce, družiny dostali velkou celtu, provazy a jejich úkolem bylo postavit přístřešek. Což se povedlo.
Přístřešek byl využit i pro sdílení slova z písma, zpívání chvál a povídání o desateru zlatého zákona.
Po úklidu přístřešku nadešla soutěž v uzlovací regatě i stříhací běhací hra.
Schůzku si užili všichni, někteří bratři se i občerstvovali šnitlíkem divoce vůkol rostoucím, nebo se sami od sebe poutali uzlovačkami ke stromům.
Závěr schůzky patřil drobnému zhodnocení a po zaznění obou pokřiků jsme se rozloučili i rozešli do svých domovů.

19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram

Tangram, shed, knotted knots.

Such was today - March 29, 2019 - Meeting of the 19th Front Patrol from Příbram.
In the beginning, the boys and one girl composed a Tangram puzzle for the first time in their lives. It went pretty well for the first time. After the arrival and shouting of the two teams - the Beavers and the Tigers, the section went to the nearby Prokop mine. After climbing a steep hill, retinue got a large cell, ropes and their job was to build a shelter. Which did.
The shelter was also used to share the scriptural, chanting and talking about the Ten Commandments.
After the shelter was cleaned, the knotting regatta and the shearing run came.
Everyone enjoyed the meeting, some brothers were refreshing themselves with a sliver wildly growing, or tied themselves to the trees with knotters.
The end of the meeting belonged to a small appreciation, and after the two shouts, we said goodbye and went to their homes.

19th Royal Rangers Patrol - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • únor 2007 až březen 2019
 • 13 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.atana.rajce.idnes.cz

Aktivní od

21. listopadu 2010

Pohlaví

muž

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

http://www.atana.unas.cz

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama