Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Kontrola a plánování úklidu, oprav a pod.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou středu
 • 15 zobrazení
 • 0
 • 00
Březová kůra č.276. / Birch Bark.
Woodcraft Magazine Scout section – Three Shawnee.
From Zabreh in Moravia. Czech Republic.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.4.2019
 • 5 zobrazení
 • 0
 • 00
Zamotání rukou po stavbě přístřešku. / Hands entanglement after building a shed. / אנחנו משחקים ומתרגלים.
Je první schůzka v měsíci Trávy – Dubnu, 5.4.2019. Opět jsme na ponorce, což je odval u dolu Prokop, nedaleko Březových hor.
Posledně jsme trénovali stavbu přístřešku, dnes se v tom pokračovalo. Ale, byla to vlastně soutěž mezi družinou Bobrů a družinou dívek, Tygřice.
Docela se nám až na drobné chyby dařilo, avšak pokud by to mělo být v opravdovém zkušebním počasí, tak by naše přístřešky nevydrželi ani minutu.
Po takovéto stavbě byl čas na hru, napřed se jezdilo v autoškole a pak jsme se spojeni rukama zamotávali a někteří jiní nás museli rozmotat. Schůzka byla také naplněna slovem z Písma a vyhlášením výsledků a vítězů za uplynulý měsíc Vran.
Závěr schůzky patří pokřikům a rozdáním sladkých odměn.
19. Přední hlídka Royal Rangers - Příbram

Hands entanglement after building a shed.
Is the first meeting in the month of Tráva - April, 5.4.2019. We are on the submarine again, which is thrown at the Prokop mine, not far from the Březové mountains.
The last time we trained to build a shed, today it went on. But, it was actually a competition between the Beavers retinue and the Tigress companions.
We did pretty well with minor mistakes, but if it were to be in real test weather, our shelters would not last a minute.
After such a construction, it was time to play, driving school first, and then we got tangled up with our hands and some others had to untangle us. The meeting was also filled with the Scripture word and the announcement of results and winners for the last month of Vran.
The conclusion of the meeting includes shouts and the distribution of sweet rewards.
19. Front patrol Royal Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • únor 2007 až duben 2019
 • 9 zobrazení
 • 0
 • 00
Tangram, přístřešek, zauzlované uzle.

Taková byla dnešní – 29.3.2019 - schůzka 19. přední hlídky z Příbrami.
Na začátku, kluci a jedna slečna skládali poprvé v životě hlavolam zvaný Tangram. Šlo jim to na poprvé docela dobře. Po nástupu a pokřiku obou družin – Bobrů a Tygřic, se oddíl vydal k nedalekému dolu Prokop. Po vystoupání strmého kopce, družiny dostali velkou celtu, provazy a jejich úkolem bylo postavit přístřešek. Což se povedlo.
Přístřešek byl využit i pro sdílení slova z písma, zpívání chvál a povídání o desateru zlatého zákona.
Po úklidu přístřešku nadešla soutěž v uzlovací regatě i stříhací běhací hra.
Schůzku si užili všichni, někteří bratři se i občerstvovali šnitlíkem divoce vůkol rostoucím, nebo se sami od sebe poutali uzlovačkami ke stromům.
Závěr schůzky patřil drobnému zhodnocení a po zaznění obou pokřiků jsme se rozloučili i rozešli do svých domovů.

19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram

Tangram, shed, knotted knots.

Such was today - March 29, 2019 - Meeting of the 19th Front Patrol from Příbram.
In the beginning, the boys and one girl composed a Tangram puzzle for the first time in their lives. It went pretty well for the first time. After the arrival and shouting of the two teams - the Beavers and the Tigers, the section went to the nearby Prokop mine. After climbing a steep hill, retinue got a large cell, ropes and their job was to build a shelter. Which did.
The shelter was also used to share the scriptural, chanting and talking about the Ten Commandments.
After the shelter was cleaned, the knotting regatta and the shearing run came.
Everyone enjoyed the meeting, some brothers were refreshing themselves with a sliver wildly growing, or tied themselves to the trees with knotters.
The end of the meeting belonged to a small appreciation, and after the two shouts, we said goodbye and went to their homes.

19th Royal Rangers Patrol - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • únor 2007 až březen 2019
 • 10 zobrazení
 • 0
 • 00
Domeček - garáž - tunel. / Little house - garage - tunnel.
Pro naše nejmenší v církevním sboru jsme vyrobily novou zábavnou hračku. První ohlasy jsou jednoznačné, skvělé. Ani se dětem domu k vlastním hračkám nechtělo.
Little house - garage - tunnel.
We made a new fun toy for our smallest church choir. First responses are unambiguous, great. Neither did the children of the house want their own toys.
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2007 až duben 2019
 • 10 zobrazení
 • 0
 • 00
Zlatá kniha táboření. / Golden camping book.
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2009 až březen 2019
 • 13 zobrazení
 • 0
 • 00
První jarní zápolení.
Zápolení dvou družin Bobrů a Tygřic z 19.p.h. Royal Rangers se uskutečnilo na pravidelné schůzce, osmý den v měsíci Vran. (8.3.2019)
Zápolit se začalo již při zahajovacím nástupu, zde bylo vše nerozhodně, pak družiny získali plánek s vyznačeným místem, kde budou hlavně zápolit a získávat cenné body pro družinu. V tomto úkolu zvítězila družina Bobrů, sestry Tygřice opomenuli jednu drobnost v plánku.
Před vlastním zápolením proběhlo vyhodnocení měsíce Hladu a předání drobných odměn spolu s lístečky – odměnky. (diplomky)
Pak už se zápolilo ve znalosti uzlovacím, hvězdářském, vázacím a ve znalosti topografickém. Počasí tomu však nepřálo a zbývající čas do konce schůzky proběhl v klubovně oddílu. I když je Royal Rangers nepromokavý, tak papír se začal rozpouštět pod kapkami deště. Inkoust stékal a kazil písmo k nepoznání. V klubovně přišli ke slovu hry, pak je vystřídalo Slovo z písma a na samotný závěr opět zazněli pokřiky družin.
V zápolení zvítězila družina Bobrů, chlapci dosáhli počtem 40 získaných bodů na první místo. Družina Tygřic se umístila na krásném druhém místě, těsně v závěsu za chlapci a získala v zápolení rovných 37 bodů.

19. přední hlídka, Royal Rangers - Příbram

First Spring Games.
The two Bobra and Tigrick soccer teams from 19th p. The Royal Rangers took place on a regular meeting, the eighth day of the month of Vran. (8.3.2019)
The bumps started at the start of the game, there was everything indecisive, then the drummers got a plan with a marked place where they will mainly struggle and gain valuable points for the team. In this task, Bobry's team won, Sister Tigress omitted one little detail in the plan.
Before the game, the month of Hunger and the handing over of small rewards, together with the rewards - were made. (diplomas)
Then he struggled in knowledge of knotting, starry, binding, and topographical knowledge. The weather did not, however, and the remaining time until the end of the meeting took place in the clubhouse of the division. Even though the Royal Rangers are waterproof, the paper began to dissolve under rain drops. The ink ran down and ruined the font to be unrecognizable. In the clubhouse they came to the word of the game, then replaced them with the Word of the letter, and at the conclusion again the chorus of druggins.
Bobry won the match, the boys reached 40 points in first place. The Tygřic team was placed in a beautiful second place, just behind the boys and won 37 points in a match.

19th front patrol, Royal Rangers - Příbram
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2007 až březen 2019
 • 23 zobrazení
 • 0
 • 00
Dobytí jižního pólu.

19. Přední hlídka Royal Rangers – Příbram, uskutečnila o víkendu 15 – 17.2. 2019,
oddílovou výpravu na hájovnu Dědek u Rožmitálu pod Třemšínem.
Výpravu provázela po celou dobu hra – Dobytí jižního pólu. Dvě družiny, vždy po sedmi členech, představovali polárníky. Družiny – Norové a Angličané, podnikli nejen výstup a dosažení vrchu Třemšín – jižní pól, ale i mnoho doprovodných her a dovedností. Například: přepalování provázku, Lov na Tuleně, Blizárd, koulování a hry na sněhu, stavba nejvyšší věže ze špaget a gumových Medvídků a mnoho dalšího.
Zasněžené lesní prostředí bylo utvořeno pro rozličnou činnost. Ranní rozcvička ve sněhu a pod paprsky zářícího slunce, byla vždy v daném dni úvodem do dalších aktivit.
Pro mnohé děti bylo překvapením umývat se pouze ve studené vodě, nepřítomnost elektrického proudu a nutnost obstarat některé společné práce pro pohodový pobyt bylo však otázkou zvyku a překonání sama sebe.
Vždy v pozdním odpoledni a v podvečer, probíhal jak duchovní program, zpívání při kytaře, čtení slova z Bible i jeho výklad, ale také byl tento čas věnován dovednostním činnostem. Jeden den si mohli děti vlastnoručně svázat svůj zápisník. Někteří poprvé v životě měli v rukou jehlu a niť.
V nedělním dopoledni, poznali, jak je důležité naučit se spolupracovat při rozdělávání ohně pro vaření, nebo při chůzi v zasněženém neznámým lesním terénu.
Mnoho z nich poznalo svoje silné i slabší stránky.
V celé hře zvítězila družina Norů, tak jako Nor, Amundsen dobyl jižní pól, jako první.
Poděkování, patří Rožmitálským skautům za zapůjčení hájovny a všem dospělým, kteří vytvořili jedinečný program na víkend, jenž byl plný jarního slunce.

19. Přední hlídka Royal Rangers Příbram
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2007 až únor 2019
 • 14 zobrazení
 • 0
 • 00
Sněhové zápolení.
Osmý den v měsíci Hladu – Únoru, roku 2019, využila 19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram, k sněhovému zápolení.
Na sněhové pláni mezi domy na sídlišti vyrostly dvě sněhové stavby, které měli za úkol chránit zapálené svíčky. Bobři a Tygřice se navzájem snažili pomocí sněhových koulí tyto svíčky zhasnout. Je samozřejmé, že vlastní svíčku mohli družiny bránit sestřelováním cizím sněhových koulí.
Nakonec v této bitvě zvítězili Bobři. A to hned třikrát.
Sněhu bylo stále dost a tak se využil i k jinému sněhovému dovádění. V závěru schůzky byli rozdány informace k nadcházející výpravě a po zaznění pokřiků se hlídka rozešla do svých domovů.
19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram

Snow fight.
On the eighth day of the month of Hladu - Únoru, in 2019, the 19th front Royal Rangers - Příbram took advantage of the snow.
Two snow buildings were built on the snowy road between houses on the dwelling, which had the task of protecting lighted candles. The beavers and the Tigress tried to put out the candles with the help of snowballs. It goes without saying that the candle could be defended by the shooting down of strange snowballs.
Eventually, Bobers won the battle. And now three times.
The snow was still enough, so he took advantage of other snowflakes. At the end of the meeting, information was distributed about the upcoming expedition, and after shouting, the patrol broke into their homes.
19th front guard Royal Rangers - Příbram
více  Zavřít popis alba 
 • únor 2018 až únor 2019
 • 12 zobrazení
 • 0
 • 00
Zpěvníky Hlahol pro bratra z 2.chlapeckého skautského oddílu Rumburk.
Zatím v podobě knižních bloků, desky přijdou na řadu později.
Songbooks Hlahol for the brother from the 2nd Bohemian Scout Club Rumburk.
Meanwhile in the form of book blocks, slabs come later.
více  Zavřít popis alba 
 • zima 2017/2018
 • 13 zobrazení
 • 0
 • 00
Vzduch a balónek.

Vzduch a balónek, nerozlučná dvojce. Balónkům naplněným vzduchem se 19. p.h. Royal Rangers – Příbram, věnovala dnešní den / 18.1.2019 /.
Před tím však přišli ke slovu hry venku na oblíbeném plácku mezi domy. První hra měla název Zapalovači. Tři kamarádi, obdrželi dva zapalovače a jeden z nich prázdnou krabičku od zápalek. Úkolem ostatních bylo vzít si zápalku od vedoucího a snažit se chytit zapalovače a nechat si zápalku zapálit. Pokud však chytily hráče s krabičkou, přišli o zápalku.
Druhou hrou bylo na Komára, vylosovaný hráč byl v kruhu, měl zavázané oči a v ruce stočenou psí dečku. Jeho úkolem bylo plácnout dečkou Komára, který jej chtěl „vysát“.
Po těchto rušných hrách se hlídka odebrala do klubovny, vyzkoušet pár pokusů se vzduchem a s balónky. Trochu fyziky neškodí.
Následné povídání o Bohu a o tom jak se díváme a vidíme na druhé, bylo přínosem pro každého. Závěr schůzky patřil hře s klíčem na provázku.
Kdo si nejvíce užil schůzky? No přece všichni.

Atana
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2018 až leden 2019
 • 13 zobrazení
 • 0
 • 00
Dnešní (11.1.2019) schůzku věnovala 19. přední hlídka Royal Rangers z Příbrami, sněhovým radovánkám a hlavně jízdám na saních i bobech. Rychlý sníh na velkém kopci ve městě byl v obležení mnoha účastníků sáňkování.

The 19th front Royal Rangers of Příbram, snow hikes and mainly rides on sledges and bobsleighs were given today's (11.1.2019) meeting. Fast snow on a big hill in the city was in the siege of many sledgers.
více  Zavřít popis alba 
 • leden až prosinec 2018
 • 16 zobrazení
 • 0
 • 00
Periskop / Periscope

V pátek 4.1.2019, využila 19.p.h. Royal Rangers sněhovou nadílku k několikám hrám ve sněhu. Dovádělo se do okamžiku než se sešeřilo. Pak naše kroky vedli do klubovny. Vyhlášení výtězů za měsích Prosinec bylo vítané, stejně tak zahájení výroby PERISKOPŮ. Šikovné ruce kamarádů vyrobily z papíru a dvou zrcátek, přístroj, se kterým lze prožít nejedno dobrodružství.

On Friday 4.1.2019, she used the 19th p. Royal Rangers snowfalls for several games in the snow. It was taking place before it grew. Then our steps led to the clubhouse. The announcement of the proceeds of the December sales was welcomed, as well as the start of PERISKOPS production. The handsome handmade buddies made out of paper and two mirrors, a device with which many adventures can be experienced.
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2018 až leden 2019
 • 19 zobrazení
 • 0
 • 00
Vánoční shromáždění, Církev Živého Boha, sbor Archa víry – Příbram.23.12.2018
Vánoční shromáždění sboru bylo mimořádně vydařené a pokud by byla možnost, pokračovalo by ještě v tuto dobu. Krátké kázání o narození Ježíše Krista, (Lukáš 2), vystřídala divadelní scénka, předvedená dětmi z nedělky, na téma -Vánoční.
Nadílka dárků pod Vánočním stromečkem na sebe nenechala dlouho čekat, každý chlapec a dívka byli obdarováni nejen rodiči, ale i kamarády.

ČÁST FOTOGRAFIÍ JE OD BRATRA JARINA.

Christmas congregation, Church of the Living God, Arch of Faith – Příbram.23.12.2018
The Christmas congregation of the congregation was exceptionally successful, and if it were possible, it would continue at this time. The short sermon on the birth of Jesus Christ, (Lukas 2), replaced the theater scenes, performed by children from the Sunday, on the theme of Christmas.
The gift of gifts under the Christmas tree did not take long to wait, each boy and girl were given not only to their parents but also to their friends.
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2018
 • 14 zobrazení
 • 0
 • 00
Putování za Vánoční hvězdou.

Putování za Vánoční hvězdou, je tradiční oddílová výprava k okraji Brdských lesů. 19. Přední hlídka Royal Rangers podnikla dne – 22.12.2018 – putování které vedlo přes Podlesí, k lesnímu divadélku na Skalce a do zapomenutého lomu.
Sraz byl na náměstí J.A.Alise, na Březových Horách, mnoho kamarádů odradilo nepříliš dobré počasí. Občas déšť, občas sluníčko, stálý vítr a do toho v odpoledních hodinách přišlo i hromobití a kroupy. Bouřku o Vánocích jsme ještě nezažili.
Trasa vedla podle značek, které nám zanechávali naši starší kamarádi.
Během putování se plnily drobné úkoly a seznamovali jsme se s Vánočním příběhem. Putovalo se lesem a zase lesem.
V zapomenutém lomu, již při našem příchodu plál oheň, který nám všem poskytl teplo a umožnil usušit některé části oblečení. Také nám opekl Buřty i uvařil lesní čaj.
Návrat byl již po lesních cestách a silničkách. Do setmělé Příbrami, přicházíme v podvečerním čase. Mužem výpravy byl zvolen za chlapce bratr Ríša a z děvčat se stále hrdinkou výpravy sestra Adélka.
Výprava získala známku - jedna.

Atana

Wandering for the Christmas star.

Wandering for the Christmas star, is a traditional party trip to the edge of the Brdy forests. 19. The Royal Rangers front patrol took place on December 22, 2018 - a walk that led across the Podlesí, to the forest theater on Skalka and to the forgotten quarry.
The meeting was at J.A. Alise Square, in Březove Mountains, many friends discouraged poor weather. Occasionally rain, occasionally sunshine, constant wind, and in the afternoon, there was also thunder and hail. We have not experienced the storm at Christmas.
The route was based on the marks left by our older friends.
During the journey, small tasks were fulfilled, and we became acquainted with the Christmas story. He walked through the woods and the forest again.
In the forgotten quarry, a fire burned at our arrival, giving us all the heat and allowing us to dry some parts of the clothing. He also cooked our cooks and cooked forest tea.
The return was already on forest roads and roads. To the darkened Příbram, we come in the afternoon. The man of the expedition was chosen as a boy by the brother of Risa, and of the girls with the heroine of the sister Adelka's expedition.
The expedition gained a mark - one.

Atana
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2018
 • 11 zobrazení
 • 0
 • 00
Vánoční nadílka.

Velký slavný okamžik je vždy o Vánocích kdy ke slovu přichází tradiční Banány v čokoládě a dárečky od Ježíška.
Banány v čokoládě jsou již tradičním oddílovým Vánočním pokrmen již dlouhých deset let.
Nebylo ani tomu jinak dnes 21. 12. 2018. Banány jsou vždy skvělé. Dnešní nadílku provázeli chvály Bohu a i Vánoční koledy. Hra přišla pár okamžiků před nadílkou.
Měla název Netvor v díře. Je to prastarý příběh o lidském strachu, který je neustále v nás a o lidském činění strach překonávat. Další hra byla na povídání, kamarádi měli za úkol najít co je nejsilnější, začali kamenem, pokračovali železem, ohněm, vodou, oblaky, větrem, člověkem, vínem, smrtí a nakonec zjistili, že nejsilnějším na světě je Ježíš Kristus. Ten vítězí i nad smrtí. Nad vším.
Nadělování Vánočních dárků bylo v gentlemanském povědomí, napřed svoje Vánoční dárky převzali dívky - Tygřice a pak kluci – Bobři.
Závěr patřil úklidu, nástupu, pokřikům družina připomenutí si zítřejší výpravy za Vánoční hvězdou.

Atana

Christmas gift.

The big glorious moment is always about Christmas when the traditional Bananas come in chocolate and gifts from Jesus.
Bananas in chocolate are already a traditional singular Christmas dinner for ten years.
Nor was it otherwise 21 December 2018. Bananas are always great. Today's exhortation accompanied the praises to God and the Christmas Carols. The game came a few moments before the game.
It was named Monster in the hole. It is an ancient story about the human fear that is constantly in us and over human fear of overcoming. Another game was about talking, friends had to find what was the strongest, started with stone, continued with iron, fire, water, clouds, wind, man, wine, death, and eventually found out that the most powerful in the world is Jesus Christ. He wins over death too. Above all.
The redemption of Christmas presents was in gentleman's awareness, first of all their Christmas presents took over the girls - Tigress and then the boys - the beavers.
The conclusion was cleaning, getting on, and shouting the company to remind you of tomorrow's Christmas star.

Atana
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2018
 • 9 zobrazení
 • 0
 • 00
V průběhu měsíce Října, roku 2018, jsem vytvořil na přání, novou kroniku pro bratry a sestry z Rumburka. V uplynulých dnech jí, jim přinesl Ježíšek.
Kronika bude jistě brzy zaplněná novými a skvělými zážitky.
During October, 2018, I created a new chronicle for brothers and sisters from Rumburk. In the past days, Jesus brought them.
The Chronicle will soon be filled with new and great experiences.
více  Zavřít popis alba 
 • zima 2017/2018
 • 12 zobrazení
 • 0
 • 00
Dnešní schůzka ,(14.12.2018), 19. přední hlídky Royal Rangers - Příbram, byla zaměřena na zobrazení základních souhvězdí pomocí svíček.
Před tím na místě srazu družina Bobrů vytvořila křídou na žulové kostky před školou obraz souhvězdí v určitém velkém měřítku. Z oken školy budou jistě ještě v pondělí vidět.
Nechyběli ani hry venku mino klubovnu v klubovně proběhla dovednost se svíčkami, viz výše napsáno a potom si každý vyrobil otočnou mapu hvězdné oblohy.

Příští schůzka bude už Vánoční! A tak jsou vítány dárky i Vánoční sladkosti.

You know, people would stop using plastics if companies stop producing them. Even if you try to recycle, nothing changes due to the fact that more and more plastic is being produced every single minute. But no, there's money in plastics, no one has the heart to give up on money for the sake of the planet. People are actually forced to use plastics, for there is barely an option of not using them - eco products costs far more, and not everyone can afford to buy something for the price of two, not rarely even three necessary tools.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.12.2018
 • 13 zobrazení
 • 0
 • 00
7.12.2018
Dnešní schůzka 19. přední hlídky Royal Rangers - Příbram, byla zaměřena poznání sluneční soustavy, několika základních souhvězdí a mnoho povídání na téma hvězdy.
Nechyběli ani hry, jak venku mino klubovnu, tak i v klubovně.
Slovo z písma a zazpívání chvály ukončily dnešní schůzku plnou zajímavých věcí.

Today's meeting of the 19th Royal Rangers Priory - Pribram, focused on understanding the solar system, several basic constellations and many star-related talks.
There were also games, both outside the clubhouse and the clubhouse.
The word of the letter and the song of praise ended today's meeting with interesting things.
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2018
 • 10 zobrazení
 • 0
 • 00
Hra s mapou.
16.11.2018

19. přední hlídka Royal Rangers - Příbram. Rušná vědomostní hra s mapovými a pochodovými značkami. Některé snímky jsou drobně rozmazané.
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2007 až únor 2018
 • 19 zobrazení
 • 0
 • 00
19.přední hlídka Royal Rangers, Příbram, uskutečnila 9.Listopadu 2018, svojí další schůzku. Naditou velmi dobrým počínáním. Vše započalo hlášením a pokřiky hlídek. Družina Bobrů, přišla s novým vhodným zakřičením svého Bobřího pokřiku.
Od posledka zlepšili svůj přístup k nástupu o plných 100%. Gratulujeme.
Hra kámen, nůžky, papír otevřela pohybovou část schůzky, zde také zvítězily Bobři.
V klubovně bylo trochu vědomostní horko, vždyť mapa a mapové značky jsou mnohdy tajemné. Ale hra plátýnko pomohla poznat nejednu značku.
Hlídka však ve svojí dnešní činnosti pokračuje ještě v tuto chvíli. Večerní a noční čtení příběhů z knih od Jaroslava Foglara. Stínadla se bouří, a mnoho jiných.
Vše skončí až všichni usnou. Příběhy čte pastor Dan Vít Kolinger.
více  Zavřít popis alba 
 • 17.2.2018
 • 19 zobrazení
 • 0
 • 00
Teploměr z láhve.

Původně se mnělo jednat o barometr z láhve. Avšak pro porozumění a srozumitelné pozorování práce atmosférického tlaku, nám poslouží teplota vzduchu jak vně láhve, tak i uvnitř láhve. Takže vznikl teploměr. Samozřejmě je jej nutné kalibrovat – zapisovat teplotu podle nějakého dobrého teploměru. Lze vytvořit dostatečně stupnici s velkým rozsahem od teplot mínusových až po opravdu horké.
Experimentovat lze po celý rok. Teploměr je dobré umístit na stálé místo.
Podmínkou pro měření atmosférického tlaku je zastíněné místo se stálou denní teplotou. Jelikož teplota ovlivní rozpínání membrány z balónku.
Návod jsem našel v časopisu Boys life – Chlapecký život (svět).
více  Zavřít popis alba 
 • únor až listopad 2018
 • 16 zobrazení
 • 0
 • 00
31. května 2014
Šest almanachů NESKENONU.

Hoši z Neskenonu "dělali" skauting, woodcraft i tramping po svém.

Šli svou vlastní cestou, protože jejich vizi ekumenického skautingu, který je toleratní k novým obohacujím vlivům, nechtěli zastánci tradičních směrů s nimi sdílet, ani ji respektovat.

Pro čtenáře našich stránek jsme připravili výběr ze 6. Stezek Neskenonu, které mapovaly desetiletí činnosti tohoto kmene, a které se pro mnoho jiných oddílů a kmenů stali hnací silou činnosti. Mnohé z tradic čerpají i dnes.

Mičkinikwa
více  Zavřít popis alba 
 • 17.5.2014
 • 25 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.atana.rajce.idnes.cz

Aktivní od

21. listopadu 2010

Pohlaví

muž

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

http://www.atana.unas.cz

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama